Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Rámcová pravidla soutěží pořádaných na webových stránkách „www.zenysro.cz“

Pořadatelé soutěží:

Ženy, s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karlínské náměstí 238/6, PSČ 186 00, IČO: 248 30 640, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178336

(dále jen „Pořadatel“)

Úvodní ustanovení:

Tato rámcová pravidla upravují obecné podmínky soutěží pořádaných na webových stránkách www.zenysro.cz, konkrétní pravidla jednotlivých soutěží může Pořadatel stanovit bližšími podmínkami specifickými pro danou soutěž, zejména specifikaci konkrétních úkolů, délky trvání dílčí soutěže a způsobu výběru výherce.

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě změny pravidel soutěže bude jejich aktuální znění nahráno na příslušné webové stránce oznamující soutěž.

Podmínky účasti:

1.Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má adresu pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky.

2.Soutěžící musí být před vstupem do soutěže zaregistrovaným uživatelem na webové stránce www.zenysro.cz.

3.Pořadatel a jím pověřené osoby jsou kdykoliv oprávněny vyřadit ze soutěže účastníka, který porušuje pravidla soutěže, který ohrožuje sebe nebo své okolí, případně který nevhodným chováním narušuje průběh a bezpečnost soutěže. V případě vyloučení soutěžícího nevzniká Pořadateli povinnost uvádět důvody takového rozhodnutí a vyloučenému soutěžícímu nevzniká vůči Pořadateli žádný právní nárok.

Popis soutěže a způsob jejího hodnocení

1. Doba trvání soutěže je vždy stanovena v podmínkách každé dílčí soutěže.

2. Soutěžící je na pokyn Pořadatele nebo jím pověřených osob povinen vyplnit údaje nezbytné pro splnění pravidel soutěže, jako např.:

a. Jméno

b. Příjmení

c. Věk

d. Adresa

e. Telefonní číslo

(V případě soutěžícího mladšího 18 let je možnost účasti v soutěži možná jen s prokazatelným souhlasem zákonného zástupce nebo osoby pověřené k dohledu nad nezletilým. V případě nesplnění těchto podmínek je pořadatel a jím pověřené osoby oprávněn vyloučit uchazeče bez náhrady ze soutěže.)

3. Soutěžící na pokyn Pořadatele nebo jím pověřené osoby splní jeden z následujících soutěžních úkolů:

a. Správná odpověď na soutěžní otázku a vyplnění adresy v uživatelském profilu

b. případně jiný soutěžní úkol uvedený v pravidlech dílčí soutěže.

4. Vítěz bude Pořadatelem nebo jím pověřenými osobami vyhlášen po uplynutí soutěže a po vyhodnocení výsledků pověřenými osobami, a to na webu a e-mailem. Pořadatel nenese odpovědnost za případné nedoručení informace o vítězi.

5. Výherci se stanou soutěžící, kteří:

- zodpovědí správně soutěžní otázku dílčí soutěže a jejich odpověď bude v určitém předem určeném pořadí, stanoveném pravidly každé dílčí soutěže.

Ceny

1. Jednotlivé ceny jsou určeny vždy v každé dílčí soutěži

2. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě neočekávaných komplikací nahradit výše uvedené ceny jinými věcnými cenami obdobné i nižší hodnoty. Vítěz soutěže nemá právo po Pořadateli požadovat žádná finanční ani jiná plnění.

3. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze je právně vymáhat. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

4. Nebude-li možné výhru doručit výherci na jím poskytnutou adresu v uživatelském profilu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen Pořadateli nahradit náklady vynaložené na opětovné zabalení a dopravu výhry.

Osobní údaje

1. Zapojením do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů potřebných pro účast v soutěži, komunikaci s výhercem a předání výhry, tj. zejména jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a věk společností Ženy, s.r.o., jakožto Společní správci osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem účasti v soutěži po dobu průběhu soutěže a dále po dobu 1 měsíce po ukončení soutěže. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. V případě výherce budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení výhry a dále po dobu 10 let za účelem evidence vyplacení výhry.

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět. V případě jeho zpětvzetí však nebude moci Pořadatel vyhodnotit jeho účast v soutěži či jej informovat o výhře

2. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem evidence soutěžících, jejího vyhodnocení, komunikaci s výhercem a předáním výhry. Do zpracování osobních údajů může být zapojen též další zpracovatel:

- regionální franšízy Správce

- poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977

- poskytovatel softwaru Quanda, společnost Quanda International s.r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665

- společnost Capsa.cz, s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/8, 186 00, Praha 8, IČ: 24153982

- Poskytovatel výhry, který je specifikován u každé dílčí soutěže

4. Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

- požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává,

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

3. Účastí v soutěži (zasláním odpovědi) souhlasí soutěžící s pravidly soutěže, zavazuje se je dodržovat a souhlasí i se zpracováním osobních údajů.

4. V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporech týkajících se této soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou soutěžící obrátit na Pořadatele na e-mailovou adresu: Eva.Vaskova@zenysro.cz

ŽENY s.r.o. v číslech

3 887
testovaných produktů
102 534
registrovaných inspirativních žen
210 746
vložených hodnocení